Mohandas Karam tầm Gandhi (1869-1948)

Cha đẻ của kháng chiến bất bạo động Ấn Độ

Added to your cart.