Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cấp độ Trophic

Cấp độ Trophic

Các sinh vật sống được phân loại thành các cấp độ danh hiệu khác nhau dựa trên vai trò của chúng trong chuỗi thức ăn. Video này trình bày các cấp độ danh hiệu.

02:37

Sinh học

Từ khoá

táplálkozási szint, chuỗi thức ăn, nhà sản xuất, thể phân hủy, khách hàng, cho ăn, ăn cỏ, ăn tạp, động vật ăn thịt, động vật ăn thịt bậc cao, autotróf, dị dưỡng, quang hợp, động vật, nấm, vi khuẩn, thực vật, sinh thái, sinh học

On-screen labels

nhà sản xuất, khách hàng, phân hủy, Nhà sản xuất, hữu cơ ra khỏi vô cơ, Khách hàng, Động vật ăn cỏ, Người tiêu dùng thứ cấp, Người tiêu dùng đại học, Dịch ngược
Added to your cart.