Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

but-1-en (C₄H₈)

but-1-en (C₄H₈)

Một trong những đồng phân của buten.

Hoá học

Từ khoá

1-butene, butene, alkene, olefin, hydro carbon không bão hòa, đồng phân, Đồng phân hiến, thêm vào, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Butane (C₄H₁₀)

Là thành viên thứ 4 trong chuỗi đồng đẳng ankan.

2-metylbut-1-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Trans-2-buten (C₄H₈)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí. Đồng phân hình học của nó là cis-2-buten.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Là một loại rượu 4 cacbon thường được dùng làm dung môi.

2-methylbutane (C₅H₁₂)

Là một trong các đồng phân của pentan, chất này được sử dụng làm dung môi.

3-metylbut-1-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Buta-1,3-đien (C₄H₆)

Đien liên hợp đơn giản nhất.

Các Ankan

Các ankan là các hydrocacbon bão hoà và được xếp thành một chuỗi đồng đẳng.

Cis-2-buten (C₄H₈)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí. Đồng phân hình học của nó là trans-2-buten.

Isopren (2-metylbuta-1,3-đien) (C₅H₈)

Cao su tổng hợp được sản xuất bằng cách trùng hợp isopren.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Một chất lỏng có mùi khó chịu đặc trưng và nhiệt độ sôi thấp.

Prop-1-ene (C₃H₆)

Là các monome của polypropylene.

Added to your cart.