Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Working-class district (19th century)

Working-class district (19th century)

Typical working-class districts with unhealthy living conditions were built at the time of the Industrial Revolution.

Lịch sử

Từ khoá

huyện lao động, Cuộc cách mạng công nghiệp, công nhân, nước Anh, thành phố lớn, khu dân cư, Dickens, Oliver Twist, tòa nhà, thành phố, nghèo nàn, chung cư, Quang cảnh đường phố

Các mục liên quan

Bourgeois salon

This animation compares a modern living room and a typical bourgeois salon.

Clothing (Western Europe, 1920s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region´s inhabitants.

Clothing (Western Europe, 19th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Inventions in the textile industry, 18th century

Inventions in the 18th century resulted in huge advances in the development of the textile industry.

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late Middle Ages.

Added to your cart.