Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Volume of spheres (demonstration)

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the sphere.

Toán học

Từ khoá

thể tích hình cầu, bề mặt hình cầu, phân đoạn hình cầu, quả cầu, bán kính, tứ diện, âm lượng, toán học

Các mục liên quan

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Thể tích hình tứ diện

Để tính thể tích của hình tứ diện, chúng ta bắt đầu bằng cách tính thể tích của một hình lăng trụ.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Added to your cart.