Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Toán học

Từ khoá

thể tích hình cầu, Nguyên tắc Cavalieri, tính toán khối lượng, chất rắn, quả cầu, toán học

Các mục liên quan

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the sphere.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Những nhà vật lý làm thay đổi thế giới

Những nhà vật lý học vĩ đại này có tác động rất lớn tới sự tiến bộ của ngành vật lý.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Thể tích hình tứ diện

Để tính thể tích của hình tứ diện, chúng ta bắt đầu bằng cách tính thể tích của một hình lăng trụ.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Added to your cart.