Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Three-dimensional Cartesian coordinate system

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Toán học

Từ khoá

Hệ tọa độ không gian, hệ tọa độ, René Descartes, đường ngang, xuất gia, ứng dụng, origo, số dòng, trục, tọa độ góc phần tư, lưới tọa độ, đơn vị, hình chiếu trực giao, hình học giải tích, vuông góc, ba chiều, toán học

Các mục liên quan

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Hình ảnh trên mô tả phép đối xứng hình học, một trong những biến đổi hình học trong cả mặt phẳng và không gian.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Added to your cart.