Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

The Mongol Empire

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Lịch sử

Từ khoá

Mông Cổ, Cuộc xâm lược của người Mông Cổ, Đế quốc Mông Cổ, lịch sử, Tuổi trung niên, cái thước, ký túc xá, núi lửa, sự chinh phục, kẻ chinh phục, thủ đô, bản đồ, bản đồ trống, kiến thức bản đồ, Trái đất, Quả địa cầu, quốc gia, countries, biên giới

Các mục liên quan

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Mongol Khan (13th century)

The ruler of the vast Mongol Empire was the Khan.

Mongol warrior (13th century)

The dreaded warriors of the Mongol Empire helped to make it one of the largest empires in history.

Battle of Muhi (11–12 April 1241)

The devastating defeat of the Hungarians in the battle against the Mongolians was the result of several bad decisions.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Vạn Lý Trường Thành

Là một dãy các thành lũy được xây dựng để ngăn sự xâm lược của các bộ tộc du mục phía Bắc.

Yurt

A circular, domed, portable tent covered by felt, typically used by nomadic peoples.

Added to your cart.