Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

The Berlin Wall (1961–1989)

The Berlin Wall (1961–1989)

A symbol of division and oppression, the Wall tore a city and numerous families apart.

Lịch sử

Từ khoá

Bức tường Berlin, Berlin, bức tường, Tây Berlin, Đông Berlin, FRG, GDR, Chiến tranh lạnh, sức mạnh to lớn, ký hiệu, biên giới, thủ đô, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, phương Đông, hướng tây, blockade, Cuộc phong tỏa Berlin, tường bê tông, tháp canh, áp bức, Nước Đức, lịch sử, tượng trưng, bị áp bức

Các mục liên quan

The Brandenburg Gate

This Neoclassical structure is one of the best-known landmarks of Berlin and Germany.

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Added to your cart.