Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Szilassi polyhedron

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Toán học

Từ khoá

Khối đa diện Szilassi, khối đa diện, đối mặt, đỉnh, cạnh lề, khuôn mặt hàng xóm, chất rắn, hình học, toán học

Các mục liên quan

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

3D rotating game

Assemble fragments of broken three-dimensional shapes by rotating the models.

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Hình trụ

Hình ảnh này minh họa các khối hình trụ khác nhau cũng như các mặt bên của chúng.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Thể tích hình tứ diện

Để tính thể tích của hình tứ diện, chúng ta bắt đầu bằng cách tính thể tích của một hình lăng trụ.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one side.

Added to your cart.