Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Shape games

Shape games

Find views and nets of three-dimensional shapes.

Tự nhiên

Từ khoá

sự hình thành, game, nhìn từ trên xuống, lập thể, mạng lưới, hình dạng, hình học, sự định hướng, 3D, logic, Chế độ xem 3D, chiếu

Các mục liên quan

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Nets of a cuboid (exercises)

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Notable products

A spectacular demonstration of algebraic expressions.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

Added to your cart.