Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Quá trình vận chuyển

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra qua màng tế bào

Sinh học

Từ khoá

vận chuyển màng, vận chuyển, màn tế bào, vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, khuếch tán, protein kênh, phân tử chất mang, giao lưu, antiport, đơn phương, nồng độ gradient, ADP, ATP, tế bào học, sinh học

Các mục liên quan

Enzyme

Enzim là các phân tử protein xúc tác cho các phản ứng sinh hóa. Hoạt động của chúng có thể được điều chỉnh.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Truyền tin qua synap

Nơ-ron truyền các tín hiệu điện thông qua synap điện thế và synap hóa học.

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Quang hợp (cơ bản)

Cây xanh có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (cacbon dioxit và nước) thành đường hữu cơ.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Phân tử dầu

Triglixerit chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

The electrical conduction system of the heart

The heart generates the electrical impulses necessary for its own operation. The graphic representation of the electrical activity of the heart is the...

ADP, ATP

ATP là nguồn năng lượng chính cho tế bào.

Giải phẫu ruột non

Phần dài nhất của hệ tiêu hóa, nơi mà phần lớn quá trình tiêu hóa và hấp thu xảy ra.

Added to your cart.