Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Hoá học

Từ khoá

pyrimidin, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, hợp chất dị vòng, dị hợp tử, bộ xương pyrimidine, cytosine, tuyến ức, uracil, axit nucleic, nucleotide, vitamin, DNA, RNA, cặp bazơ, hóa học hữu cơ, hóa học, hóa sinh, sinh học

Các mục liên quan

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

ARN

Một polynucleotid được cấu tạo từ axit phosphoric, ribose và nucleobase (cytosine, uracil, adenine và guanine).

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Amin thơm đơn giản nhất. Tên khoa học của nó là phenylamin.

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Imidazole (C₃H₄N₂)

A biologically and practically important organic compound.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Hiđrocacbon thơm đa vòng đơn giản nhất.

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Stiren (vinyl benzen) (C₈H₈)

Một chất lỏng không màu có mùi tương tự như benzen. Là monome của polistiren.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Bài tập phân tử VII (Hợp chất nitơ hữu cơ)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất hữu cơ chứa nitơ.

Added to your cart.