Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Hoá học

Từ khoá

pyrimidin, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, hợp chất dị vòng, dị hợp tử, bộ xương pyrimidine, cytosine, tuyến ức, uracil, axit nucleic, nucleotide, vitamin, DNA, RNA, cặp bazơ, hóa học hữu cơ, hóa học, hóa sinh, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

ARN

Một polynucleotid được cấu tạo từ axit phosphoric, ribose và nucleobase (cytosine, uracil, adenine và guanine).

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

Aniline (C₆H₅NH₂)

The simplest aromatic amine. Its scientific name is phenylamine.

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Imidazole (C₃H₄N₂)

A biologically and practically important organic compound.

Naphtalene (C₁₀H₈)

The simplest polycyclic aromatic hydrocarbon.

Pyridine (C₅H₅N)

A basic heterocyclic organic compound; a colourless, pungent toxic liquid.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Styrene (vinyl benzene) (C₈H₈)

A colourless liquid with an odour similar to benzene. The monomer of polystyrene.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Bài tập phân tử VII (Hợp chất nitơ hữu cơ)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất nitơ hữu cơ.

Added to your cart.