Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Pyridin (C₅H₅N)

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Hoá học

Từ khoá

pyridin, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, hợp chất dị vòng, dị hợp tử, lưỡng cực, chất độc, vòng pyridin, than đá, vitamin, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Anilin (C₆H₅NH₂)

Amin thơm đơn giản nhất. Tên khoa học của nó là phenylamin.

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Imidazole (C₃H₄N₂)

A biologically and practically important organic compound.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Hiđrocacbon thơm đa vòng đơn giản nhất.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Stiren (vinyl benzen) (C₈H₈)

Một chất lỏng không màu có mùi tương tự như benzen. Là monome của polistiren.

Added to your cart.