Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Polynesian catamaran

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Lịch sử

Từ khoá

Catamaran Polynesia, catamaran, Polynesia, thuyền buồm, vận chuyển nước, Đang chuyển hàng, dẫn đường, khám phá, Thái Bình Dương, Đảo, Quần đảo, nhà thám hiểm, tàu, giải quyết, cánh buồm, cổ xưa, tiền sử, lịch sử

Các mục liên quan

Moai (Easter Island, 16th century)

This Pacific island is famous for its unique monolithic human figures.

Cuộc sống của người Polynesia (Samoa, thế kỷ thứ 15)

Kiến trúc nhà ở của những gia đình người Samoa phản ánh nét văn hoá đặc trưng của họ.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Lịch sử di cư của con người

Di cư với dân số lớn đã bắt đầu từ thời Cổ đại.

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

Viking longship (10th century)

These excellent shipbuilders and sailors travelled great distances on the seas and rivers.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Added to your cart.