Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Perimeter, area, surface area and volume

Perimeter, area, surface area and volume

This animation presents the formulas to calculate the perimeter and area of shapes as well as the surface area and volume of solids.

Toán học

Từ khoá

âm lượng, bề mặt, chu vi, khu vực, quả cầu, kim tự tháp, hình trụ, khu vực vòng tròn, vòng tròn, Tam giác, hình chữ nhật, quảng trường, hình nón, hình khối, diện tích, bề mặt bên, hình bình hành, công thức, hình học, hình học không gian, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Conic sections

The conic section is a plane curve that is created when a right circular cone is intersected by a plane.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đứng có đáy là hình vuông, với bốn mặt tam giác.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the sphere.

Cylindrical solids

This animation demonstrates various types of cylindrical solids as well as their lateral surfaces.

Grouping of solids

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Added to your cart.