Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Nóng chảy và đóng băng

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Hoá học

Từ khoá

tan chảy, đóng băng, giai đoạn chuyển tiếp, Nước đá, nước, độ nóng chảy, điểm đóng băng, trạng thái của vật chất, chất rắn, chất lỏng, truyền nhiệt, giảm nhiệt, nhiệt độ, thay đổi nhiệt độ, tỏa nhiệt, thu nhiệt, tài sản vật chất, kết tinh, vật lý học, hóa học

Các mục liên quan

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Đồ thị p-V-T cho khí lý tưởng

Các định luật mô tả mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high pressure.

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Added to your cart.