Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Nitrogen cycle

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Địa lý

Từ khoá

nitơ, chu kỳ, phân tử nitơ, nitrat hóa, khử nitrat, vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn cố định đạm, nốt sần, cây họ đậu, ammonia, chất hữu cơ, nitrit, nitrat, đất, khí quyển, liên kết cộng hóa trị, địa lý tự nhiên, sinh học, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ammonia (NH₃)

Ammonia is a colourless gas with a characteristic pungent smell. Its solution in water is called ammonium hydroxide or household ammonia.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Nitrate ion (NO₃⁻)

A compound ion, the main source of nitrogen for plants.

Nitrogen (N₂) (intermediate)

A colourless, odourless, non-reactive gas, it constitutes 78.1% of Earth´s atmosphere.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Amino acids

Amino acids are the monomers of proteins.

Ammonium ion (NH₄⁺)

A compound ion generated when a proton is added to an ammonia molecule.

Nitrogen (N₂) (basic)

A colourless, odourless, non-reactive gas, it constitutes 78.1% of Earth´s atmosphere.

Nitrogen monoxide (Nitric oxide) (NO)

A colourless, heavier-than-air gas, an intermediate in the production of nitric acid.

Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Vi khuẩn (nâng cao)

Vi khuẩn là sinh vật đơn bào không có nhân và chiều dài chỉ vài micromet.

Producing ammonia from nitrogen gas and hydrogen gas

Large-scale ammonia production requires high temperature and pressure and the presence of iron as a catalyst.

Cá cần câu

Loài cá có vẻ ngoài kỳ dị này sử dụng mồi nhử phát quang sinh học để bắt con mồi. Hoạt ảnh sau giải thích cách thức hoạt động của nó.

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

The water cycle (basic)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Added to your cart.