Meiosis

Our gametes are haploid cells produced from diploid cells by meiosis, a special type of cell division.

Bổ sung liên quan

What size are bacteria?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Added to your cart.