Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Macedonian phalangite (4th century BC)

Macedonian phalangite (4th century BC)

Soldiers of the ancient Macedonian Kingdom were dreaded warriors.

Lịch sử

Từ khoá

Người lính Macedonia, Ma-rốc, lính, Đế quốc Macedonia, cổ xưa, thanh kiếm, cái khiên, mũ bảo hiểm, greave, Alexander Đại đế, Alexander III, áo ngực, dép xăng đan, trận chiến, trang thiết bị

Các mục liên quan

Battle of Issus (333 BC)

The battle ended with the overwhelming victory of the Macedonian army over the Persian army led by Darius III.

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

The Battle of Gaugamela (331 BC)

The battle, that is considered to be a tactical masterpiece, meant a decisive victory for Alexander the Great against Persia.

Added to your cart.