Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Ichthyosaur

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Sinh học

Từ khoá

Ichthyosaurus, ichthyosaur, khủng long, sinh vật thời tiền sử, hóa thạch, tuyệt chủng, Thời kỳ kỷ Jura, lối sống dưới nước, động vật, động vật có xương sống, bò sát, ăn thịt, sinh học

Các mục liên quan

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, 'móng vuốt khủng khiếp', là một loài khủng long chạy nhanh ăn thịt.

Hệ thực vật và động vật kỷ Permi

Hình ảnh 3D này mô tả hệ thực vật và động vật của thời kỳ cuối cùng của kỷ Đại Cổ Sinh.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Thằn lằn bay

Một loài bò sát biết bay giống với loài chim, sống trong thời tiền sử. Tuy nhiên giữa chúng và loài chim không tồn tại liên kết tiến hóa trực tiếp.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Chim cổ Archaeopteryx

Chim cổ cho thấy những đặc điểm của cả chim và bò sát. Chúng có khả năng là tổ tiên của các loài chim.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

Tắc kè hoa đeo mạng

Tắc kè hoa là loài bò sát có khả năng thay đổi màu sắc.

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Added to your cart.