Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Icebergs

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Địa lý

Keywords

tảng băng trôi, dải băng, Nước đá, Titanic, dòng biển, phân tử nước, tan chảy, sông băng, đóng băng, chỏm băng, Antarctic, Vòng Bắc Cực, sự ấm lên toàn cầu, khí hậu thay đổi, môn địa lý, Thiên nhiên

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Added to your cart.