Human body (male)

This animation introduces the most important organ systems of the human body.

Bổ sung liên quan

How is the human body built up?

Learn how the human body is built up and about the differences between men and women.

Anatomy of the heart (intermediate)

This lesson introduces the position and anatomy of the heart, as well as the blood flow...

Hỗ trợ cuộc sống cơ bản (BLS)

Trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vì vậy điều quan trọng là phải biết cách cung...

Do we become what we eat?

The lesson presents the components of a healthy diet.

Cò có thực sự sinh em bé?

This lesson presents everything related to human reproduction.

Is noise harmful?

Noise surrounds us everywhere, but it can be harmful. Let's see how.

Chúng ta nhìn bằng gì? Mắt

This lesson presents the anatomy of the eye, the mechanism of vision, and common vision...

Chúng ta có thể sống được bao lâu?

Nhờ những tiến bộ trong y học và kiến ​​thức sinh học không ngừng sâu rộng, chúng ta đang sống...

Added to your cart.