Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

How does it work? - Impulse steam turbine

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Công nghệ

Từ khoá

tuabin hơi, động cơ nhiệt, trạm năng lượng, phòng tuabin, máy phát điện, nhiệt năng, hơi nước, Áp suất hơi, năng lượng, dòng điện, Cường độ dòng điện, điện lực, nhiệt động lực học, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

The Fighting Falcon is the most successful aircraft in the category of multi-purpose fighters.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Nhà máy điện sinh học

Khí sinh học có thể được sản xuất từ vật liệu hữu cơ (phân chuồng, chất thải thực vật, chất thải hữu cơ) bằng cách sử dụng vi khuẩn. Khí sinh học là hỗn hợp...

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

Windmill

Machines converting the energy of wind into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Added to your cart.