Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

How does it work? - Air conditioner

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

Công nghệ

Từ khoá

điều hòa, tòa nhà máy lạnh, đơn vị bên ngoài, dàn lạnh, máy nén, môi chất lạnh, giải phóng nhiệt, làm mát, bay hơi, Công nghệ

Các mục liên quan

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Đồ thị p-V-T cho khí lý tưởng

Các định luật mô tả mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

How does it work? - Electric steam iron

This animation demonstrates how electric steam irons work.

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các công ty.

Added to your cart.