Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hexane (C₆H₁₄)

Hexane (C₆H₁₄)

Là thành viên thứ 6 trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng.

Hoá học

Từ khoá

hexan, dydro carbon bão hòa, alkane, paraffin, loạt tương đồng, đồng phân hiến pháp, chuỗi mở, chuỗi bình thường, xăng dầu, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Cyclohexane (C₆H₁₂)

Là một chất lỏng không màu, có thể dễ dàng bị hòa tan bằng dung môi hữu cơ nhưng không hòa tan được bằng nước.

Cyclopentane (C₅H₁₀)

Là thành viên của chuỗi đồng đẳng cycloalkane.

Pentan (C₅H₁₂)

Chất thứ năm trong dãy các ankan đồng đẳng. Một chất lỏng không màu, dễ cháy.

Butane (C₄H₁₀)

Là thành viên thứ 4 trong chuỗi đồng đẳng ankan.

Các Ankan

Các ankan là các hydrocacbon bão hoà và được xếp thành một chuỗi đồng đẳng.

Ethane (C₂H₆)

Là thành viên thứ hai trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng

Propane (C₃H₈)

Là thành viên thứ 3 trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng.

Added to your cart.