Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hero’s aeolipile

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

Công nghệ

Từ khoá

động cơ của Hero, aeolipile, cổ xưa, máy hơi nước, tuabin, nước sôi, hơi đầu vào, hơi nước chảy ra, công việc, người phát minh, nhà khoa học, sự phát minh, lịch sử, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra sự cách mạng hóa trong kỹ thuật.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Windmill

Machines converting the energy of wind into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Four-stroke Otto engine

This animation demonstrates the type of engine most commonly used in cars.

Những phát minh quân sự của Ác-si-mét (thế kỷ thứ 3 TCN)

Là một trong những học giả Hy Lạp lỗi lạc nhất thời kỳ cổ đại, Ác-si-mét còn nổi tiếng với những phát minh quân sự của mình.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

BR Standard Class 3 2-6-2T steam locomotive

A type of steam locomotives used by British Railways were manufactured in the 1950s.

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Added to your cart.