Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Geometric transformations – rotation

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Toán học

Từ khoá

vòng xoay, biến đổi hình học, phản ánh về một điểm, xoay quanh một đường thẳng, xoay quanh một điểm, hình học, toán học

Các mục liên quan

3D rotating game

Assemble fragments of broken three-dimensional shapes by rotating the models.

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Hình ảnh trên mô tả phép đối xứng hình học, một trong những biến đổi hình học trong cả mặt phẳng và không gian.

Biến đổi hình học - Phép tịnh tiến

Hình ảnh trên đây mô tả phép tịnh tiến trên mặt phẳng và trong không gian.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Khối tròn xoay (bài tập)

Bài tập về sự hình thành các khối tròn xoay.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

Góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh này thể hiện góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng ở những vị trí khác nhau.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh trên đây mô tả vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Added to your cart.