Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Bổ sung liên quan

Sức căng bề mặt của chất lỏng 2 (quan sát)

Trong video này, chúng tôi đang thử nghiệm với màu thực phẩm.

Thích tan biến như (quan sát)

Các chất không phân cực hòa tan trong dung môi không phân cực trong khi các chất phân cực hòa...

Ảnh hưởng của nồng độ đến cân bằng hóa học (quan sát)

Kiểm tra màu của coban (II) clorua trong nước và axit clohydric.

Sức căng bề mặt của chất lỏng

Chúng tôi quan sát xem một lưỡi dao cạo có thể nổi trên bề mặt chất lỏng khác nhau hay không.

What do mixtures consist of?

This lesson presents different types of mixtures and how the substances in the mixtures...

Phản ứng thu nhiệt

Barium hydroxide phản ứng với ammonium nitrate trong khi hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh.

Cháy dưới tro

Chất xúc tác có thể tạo điều kiện hoặc hỗ trợ quá trình phản ứng mà nếu không sẽ không xảy ra.

Added to your cart.