Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Enzyme

Enzyme

Enzim là các phân tử protein xúc tác cho các phản ứng sinh hóa. Hoạt động của chúng có thể được điều chỉnh.

Sinh học

Từ khoá

enzyme, enzyme protein, trung tâm hoạt động, chất nền, sản phẩm, ức chế, kích hoạt, vị trí ức chế allosteric, trang web kích hoạt allosteric, coenzyme, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl coenzyme A, ATP, chất xúc tác, hóa sinh, sinh học

Các mục liên quan

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Cấu trúc bậc hai của protein

Các chuỗi polipeptit bao gồm các axit amin và có thể xuất hiện ở dạng cấu trúc xoắn alpha hoặc cấu trúc gấp beta.

Giải phẫu ruột non

Phần dài nhất của hệ tiêu hóa, nơi mà phần lớn quá trình tiêu hóa và hấp thu xảy ra.

ADP, ATP

ATP là nguồn năng lượng chính cho tế bào.

Các tuyến kết nối với tá tràng

Tuyến tụy và gan tiết các dịch tiêu hóa vào tá tràng.

Coenzyme A

An acyl-carrier coenzyme taking part in both anabolic and catabolic processes.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ là một coenzyme đóng vai trò quan trọng chủ yếu trong các quá trình dị hóa, còn NADP rất quan trọng trong các quá trình đồng hóa khi đóng vai trò là...

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra qua màng tế bào

Added to your cart.