Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cis-2-buten (C₄H₈)

Cis-2-buten (C₄H₈)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí. Đồng phân hình học của nó là trans-2-buten.

Hoá học

Từ khoá

Cis-2-butene, butene, đồng phân hình học, alkene, olefin, hydro carbon không bão hòa, Đồng phân hiến, đồng phân, thêm vào, trùng hợp, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Trans-2-buten (C₄H₈)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí. Đồng phân hình học của nó là cis-2-buten.

but-1-en (C₄H₈)

Một trong những đồng phân của buten.

Buta-1,3-đien (C₄H₆)

Đien liên hợp đơn giản nhất.

Butane (C₄H₁₀)

Là thành viên thứ 4 trong chuỗi đồng đẳng ankan.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Isopren (2-metylbuta-1,3-đien) (C₅H₈)

Cao su tổng hợp được sản xuất bằng cách trùng hợp isopren.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Trans-pent-2-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Added to your cart.