Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

Hoá học

Từ khoá

cellobiose, disaccharide, carbohydrate, cellulose, beta-D-glucose, giảm, sợi, vách tế bào thực vật, liên kết hydro, thử nghiệm tráng gương, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

One of the stereoisomers of D-glucose.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Anpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Anpha-D-glucozơ là một trong những chất đồng phân lập thể của glucozơ, cụ thể là D-glucozơ.

Beta-D-fructozơ (đường quả) (C₆H₁₂O₆)

Fructozơ là chất ngọt nhất trong số các cacbohiđrat đơn giản.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

D-fructozơ (C₆H₁₂O₆)

Là loại đường ngọt nhất.

Mantozơ (đường mạch nha) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một đisacarit hình thành từ 2 phân tử anpha-D-glucozơ.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Saccarozơ (sucroza) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một hợp chất ngọt, màu trắng, tan trong nước mà còn được biết đến là đường.

D-glucozơ (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

Nguồn năng lượng chính cho các tế bào sống.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Bài tập phân tử VI (Cacbohiđrat)

Bài tập về nhóm và cấu trúc của mono-, đi-, và polisaccarit.

Added to your cart.