Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Carbon cycle

Carbon cycle

Carbon is bound in organic substances during photosynthesis, while during breathing, it is released into the atmosphere.

Địa lý

Keywords

than, chu kỳ, cacon dioxit, liên kết carbon, khí thải carbon, quang hợp, sản xuất năng lượng, phân hủy, hô hấp, phong hóa, đốt cháy, hợp chất carbon, trầm tích giàu carbon, hydrocarbon, động vật, thực vật, đất, mêtan, cacbonat, hydro cacbonat, núi lửa, sinh vật sống, sinh học, môn địa lý

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial and urban air pollution.

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Carbon dioxide (CO₂) (

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

The water cycle (basic)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Added to your cart.