Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Building shapes (one colour)

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Toán học

Từ khoá

Xây dựng hình dạng, LƯỢT XEM, tiền cảnh, quang cảnh, nhìn từ trên xuống, sự hình thành, thân hình, Trò chơi câu đố lắp hình, hình học không gian

Các mục liên quan

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Tô màu khối lập phương

Tô màu các đỉnh, cạnh, và mặt của một khối lập phương theo yêu cầu của các bài tập.

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Colouring book

This creative animation contains several 3D objects for colouring.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cuboid can be identified by its vertices.

Nets of a cuboid (exercises)

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Shape games

Find views and nets of three-dimensional shapes.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Added to your cart.