Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

British soldier (World War I)

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

Lịch sử

Từ khoá

lính Anh, Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới, lính, mương, lính bộ binh, vũ khí, chiến đấu, quân đội, người Anh, đồng phục, Triple Entente, lịch sử

Các mục liên quan

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Battleship (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolutionised battleship-building in the 20th century.

French soldier (World War I)

During World War I France was part of the military alliance called 'Triple Entente'.

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

Fokker Dreidecker I (1917)

The German triplane was perhaps the best known plane in World War I.

Mạng lưới hầm hào (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh tĩnh là một trong những đặc điểm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

Added to your cart.