Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

One of the stereoisomers of D-glucose.

Hoá học

Từ khoá

beta-D-glucose, đường, carbohydrate, monosacarit, đường đơn, đồng phân lập thể, hexose, aldose, aldohexose, thử nghiệm tráng gương, hướng trục, xích đạo, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Anpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Anpha-D-glucozơ là một trong những chất đồng phân lập thể của glucozơ, cụ thể là D-glucozơ.

Beta-D-fructozơ (đường quả) (C₆H₁₂O₆)

Fructozơ là chất ngọt nhất trong số các cacbohiđrat đơn giản.

D-glucozơ (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

Nguồn năng lượng chính cho các tế bào sống.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Saccarozơ (sucroza) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một hợp chất ngọt, màu trắng, tan trong nước mà còn được biết đến là đường.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

D-fructozơ (C₆H₁₂O₆)

Là loại đường ngọt nhất.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Mantozơ (đường mạch nha) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một đisacarit hình thành từ 2 phân tử anpha-D-glucozơ.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Bài tập phân tử VI (Cacbohiđrat)

Bài tập về nhóm và cấu trúc của mono-, đi-, và polisaccarit.

Added to your cart.