Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Bài tập phân tử VI (Cacbohiđrat)

Bài tập phân tử VI (Cacbohiđrat)

Bài tập về nhóm và cấu trúc của mono-, đi-, và polisaccarit.

Hoá học

Từ khoá

hóa phân tử, carbohydrate, đường, monosacarit, disaccharide, polysacarit, đường hỗn hợp, ketosis, aldose, giảm, không giảm, đồng phân, bài tập, đường đơn, thực hành, hóa học

Các mục liên quan

Anpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Anpha-D-glucozơ là một trong những chất đồng phân lập thể của glucozơ, cụ thể là D-glucozơ.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

The open-chain version of ribose, which occurs naturally in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Added to your cart.