Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

Bổ sung liên quan

What size are bacteria?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Added to your cart.