Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

2,2 dimethylpropane (C₅H₁₂)

2,2 dimethylpropane (C₅H₁₂)

Là khí không màu, không mùi được sử dụng làm tiêu chuẩn trong phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

Hoá học

Từ khoá

dimethylpropane, tân sinh, chuỗi phân nhánh, dydro carbon bão hòa, alkane, paraffin, ngũ cốc, đồng phân, Đồng phân hiến, xăng dầu, NMR, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Propane (C₃H₈)

Là thành viên thứ 3 trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng.

2-methylpropane (isobutane, C₄H₁₀)

Là một đồng phân của butan, một chất khí không màu, dễ cháy.

2-metylpropen (isobuten, C₄H₈)

Một trong những đồng phân của buten.

Các Ankan

Các ankan là các hydrocacbon bão hoà và được xếp thành một chuỗi đồng đẳng.

Đimetylamin (NH(CH₃)₂)

Khí không màu có mùi hăng, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Dimethyl ether (C₂H₆O)

A colourless gas with a typical odour, produced by dehydrating methanol.

Added to your cart.