ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ 'กิ้งก่าทรราช'

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ 'กิ้งก่าทรราช'

สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือ ไดโนเสาร์

Biology

คำหลัก

prehistoric creature, Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus Rex, theropod, T. rex, dinosaur, extinct, Trex, Teerex, dino, reptile, fossil, Cretaceous period, predator, carnivorous, vertebrates, reconstruction, biology, animal

รายการที่เกี่ยวข้อง

Apatosaurus

Long-necked herbivorous dinosaur with a robust body.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary link between the two.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Ammonites

An extinct group of Cephalopoda, with solid external skeletons. They are excellent index fossils.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

Homo erectus

The ‘upright man’ used tools and could set fire.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Veiled chameleon

Chameleons are reptiles with an ability to change their colours.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

How do geckos' feet adhere to smooth surfaces?

Geckos can walk on walls or even ceilings. The 3D scene explains this ability.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Added to your cart.