ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

Homo erectus

Homo erectus

The ‘upright man’ used tools and could set fire.

History

คำหลัก

Homo erectus, upright man, upright posture, Homo sapiens, prehistoric man, chipped stone tool, prehistory, lifestyle, gathering, skull, brain, toolmaking, hand axe, brain volume, development, fire, tool use, control of fire, history, species, origin

รายการที่เกี่ยวข้อง

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Human evolution

The brain and skull underwent significant changes during human evolution.

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most of the continents.

Palaeolithic cave

The first dwellings in human history provide a lot of information about the lifestyle of our ancestors.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Neolithic settlements

As a result of the revolutionary advances in the Neolithic, settling human communities established the first lasting settlements.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

ร่างกายมนุษย์ (ผู้ชาย)

ภาพเคลื่อนไหวนี้แนะนำเรื่องระบบอวัยวะ ที่สำ คัญที่สุดของร่างกายมนุษย์

โครงกระดูกมนุษย์

โครงสร้างภายใน ซึ่งรองรับร่างกายของเรา ที่ยึดติดกับกล้ามเนื้อ โครงร่าง

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ 'กิ้งก่าทรราช'

สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือ ไดโนเสาร์

Ammonites

An extinct group of Cephalopoda, with solid external skeletons. They are excellent index fossils.

Apatosaurus

Long-necked herbivorous dinosaur with a robust body.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary link between the two.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Added to your cart.