ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

Apatosaurus

Apatosaurus

Long-necked herbivorous dinosaur with a robust body.

Biology

คำหลัก

dinosaur, prehistoric creature, Sauropoda, Apatosaurus, brontosaurus, reptile, Jurassic period, extinct, Cretaceous period, fossil, reconstruction, herbivore, skeleton, animal, vertebrates, biology

รายการที่เกี่ยวข้อง

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ 'กิ้งก่าทรราช'

สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือ ไดโนเสาร์

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary link between the two.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ammonites

An extinct group of Cephalopoda, with solid external skeletons. They are excellent index fossils.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Homo erectus

The ‘upright man’ used tools and could set fire.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Quetzalcoatlus, a giant pterosaur

Quetzalcoatlus was one of the largest known flying animals of all time.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

How do geckos' feet adhere to smooth surfaces?

Geckos can walk on walls or even ceilings. The 3D scene explains this ability.

Veiled chameleon

Chameleons are reptiles with an ability to change their colours.

Added to your cart.