Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en...

Upplösning av NaCl

Vanligt salt löses upp i vatten: polära vattenmolekyler bildar en beläggning runt jonerna.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Upplösning av väteklorid (HCl) i vatten

Vattenlösningen av gasen väteklorid kallas saltsyra.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika...

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Addition

I en additionsreaktion förenas molekyler av två eller flera ämnen utan att bilda en...

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av...

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Reaktion mellan zink och saltsyra

Zink upplöses i saltsyra och producerar vätgas.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Added to your cart.