Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Geografi

Nyckelord

cykel, vatten, Vattnets kretslopp, indunstning, smältning, utfällning, frysning, tillståndsförändring, solstrålning, molnbildning, avrinning, regn, snö, moln, hydrosfären, grundvatten, ytvatten, glaciär, havsvatten, flod, fors, sjö, hav, ocean, atmosfär, vattenånga, solenergi, vind, fukt, lufttryck, solljus, klimat, natur, geografi

Relaterade objekt

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Handpumpar

Sug- och tryckpumpar är bland de vanligaste vattenpumparna som finns.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Added to your cart.