Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Underjordiska vattenkällor

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Geografi

Nyckelord

grundvatten, akvifer, fissurerad akvifer, artesiska vatten, karstvatten, ogenomträngligt skikt, permeabelt skikt, Karst regionen, karstkälla, drickvatten, Karst, grotta, utfällning, jordbruk, översvämning, Vattnets kretslopp, brunn med brunnssvängel, vår, fors, flod, hydrografi, natur, hydrosfären, vatten, geografi

Relaterade objekt

Scener

Grundvatten

 • ytligt grundvatten - Vatten som ligger mellan markytan och en ogenomtränglig yta.
 • ogenomträngligt skikt (akviklud) - Ett berglager med låg genomträngningskapacitet.
 • grundvatten - Vatten som ligger under den ogenomträngliga ytan.
 • artesisk brunn - Vatten som samlats i slutna akviferer kan stiga upp till ytan av sig självt under ett högre tryck eller pumpas upp till utan med hjälp av denna.
 • 80 m
 • markvatten - Det vatten som finns i marken ovanför grundvattenytan. Det här vattnet är bundet i markporerna men fyller bara delvis porerna. Det är ett osammanhängande lager.

Sprickvatten

 • sprickvatten - Vatten som samlas i bergets sprickor.

Ytligt grundvatten

 • ytligt grundvatten - Vatten som ligger mellan markytan och en ogenomtränglig yta.
 • brunn
 • 20 m
 • flod - Naturligt vattendrag som rinner från högre till lägre höjd.
 • sandfiltrerat vatten - Vatten förekommer nära ytvatten och filtreras genom grus- och sandavlagringar vid flodbädden.

Animation

 • sprickvatten - Vatten som samlas i bergets sprickor.
 • ytligt grundvatten - Vatten som ligger mellan markytan och en ogenomtränglig yta.
 • ogenomträngligt skikt (akviklud) - Ett berglager med låg genomträngningskapacitet.
 • grundvatten - Vatten som ligger under den ogenomträngliga ytan.
 • flod - Naturligt vattendrag som rinner från högre till lägre höjd.
 • källa - En plats på marken ur vilken grundvattnet rinner fram.
 • 150 m
 • översvämning - Efter mycket nederbörd kan grundvattnet stiga så mycket att det når ytan.
 • ytligt grundvatten - Vatten som ligger mellan markytan och en ogenomtränglig yta.
 • ogenomträngligt skikt (akviklud) - Ett berglager med låg genomträngningskapacitet.
 • grundvatten - Vatten som ligger under den ogenomträngliga ytan.
 • artesisk brunn - Vatten som samlats i slutna akviferer kan stiga upp till ytan av sig självt under ett högre tryck eller pumpas upp till utan med hjälp av denna.
 • 80 m
 • markvatten - Det vatten som finns i marken ovanför grundvattenytan. Det här vattnet är bundet i markporerna men fyller bara delvis porerna. Det är ett osammanhängande lager.
 • ytligt grundvatten - Vatten som ligger mellan markytan och en ogenomtränglig yta.
 • brunn
 • 20 m
 • flod - Naturligt vattendrag som rinner från högre till lägre höjd.
 • sandfiltrerat vatten - Vatten förekommer nära ytvatten och filtreras genom grus- och sandavlagringar vid flodbädden.

Grundvattenreservoarer

 • sprickvatten - Vatten som samlas i bergets sprickor.
 • ytligt grundvatten - Vatten som ligger mellan markytan och en ogenomtränglig yta.
 • ogenomträngligt skikt (akviklud) - Ett berglager med låg genomträngningskapacitet.
 • grundvatten - Vatten som ligger under den ogenomträngliga ytan.
 • flod - Naturligt vattendrag som rinner från högre till lägre höjd.
 • källa - En plats på marken ur vilken grundvattnet rinner fram.
 • 150 m
 • översvämning - Efter mycket nederbörd kan grundvattnet stiga så mycket att det når ytan.

Berättarröst

Grundvatten är de underjordiska vattenkällor som står i direkt kontakt med marken. En stor del av vår vattenförsörjning finns här under ytan. Grundvatten används som källor för dricksvatten och för bevattning inom jordbruket.

Ett ogenomträngligt skikt, en akviklud, är berggrund med så låg genomträngningsförmåga att vatten inte kan passera igenom. Vatten som finns mellan markytan och detta lager kallas ytligt grundvatten. Vatten som finns under det ogenomträngliga skiktet är också grundvatten och kallas sluten akvifer. Termen grundvatten används alltså för allt vatten som finns i marken.

Ytligt grundvatten finns ovanför den ogenomträngliga ytan på ett djupt av ca 2–5 meter, där vattnet samlas genom avrinning och insippring.
Grundvattennivån beror på vädret och påverkar jordbruket på ett direkt sätt.
Under en period av kraftig nederbörd kan vattennivån stiga så mycket att grundvattnet fyller de djupare delarna av markytan. Detta kallas grundvattenöversvämningar.

Under en period av torka, sjunker grundvattennivån. Giftiga ämnen från ytan kan sippra in i grundvattnet och gör det olämpligt för mänsklig konsumtion. Grundvattnets flöde kan transportera dessa ämnen långt bort, därför är det oerhört viktigt att skydda grundvattnet.

Slutna akviferer finns under och mellan ogenomträngliga skikt. I dessa magasineras det mesta av grundvattnet och de är en huvudkälla till dricksvatten, eftersom slutna akviferer inte förorenas så lätt. Dock fylls de långsamt.

En artesisk brunn är en brunn mellan två ogenomträngliga skikt innehållande trycksatt vatten. Dessa brunnar förekommer vanligtvis vid bäckenområden. Artesiska brunnar skapas genom att ett håll borras i det övre ogenomträngliga skiktet varigenom vattnet stiger uppåt genom självtryck.

I karstområden finns karstvatten i bergens sprickor.

Sandfiltrerat vatten förekommer nära ytvatten och filtreras genom grus- och sandavlagringar i flodbädden.

Relaterade objekt

Handpumpar

Sug- och tryckpumpar är bland de vanligaste vattenpumparna som finns.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Hur fungerar vattenkranen?

Denna animation visar funktionen hos de tre vanligaste typerna av vattenkranar.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Added to your cart.