Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Underjordisk kolgruva

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Geografi

Nyckelord

underjordsbrytning, kolgruva, kol, mina, axel, dagbrott, Utvinning, söm, Energi, järnväg, godsvagn, energikälla, geografi

Relaterade objekt

Scener

Kolgruva

Under jorden

 • gruvlave - Varje gruva har åtminstone två vertikala schakt som används för transport av material och personal samt för lufttillförsel.
 • vertikalt schakt - En vertikal tunnel som förbinder gruvan med ytan.
 • stigort - En nästan horisontell tunnel som är ansluten till det vertikala schaktet.
 • ort - En horisontell tunnel som tjänar till att undanröja hinder i gruvan, underlätta för transport och till andra gruvändamål.
 • arbetsyta - Den aktuella utvinningsplatsen.
 • kolåder - Spricka som fyllts av kol.
 • stigort - En vertikal passage som förbinder två horisontella schakt.
 • sump - Det utvunna kolet lagras här innan det transporteras upp till ytan.
 • gruvvagn - Den transporterar det utvunna kolet till ytan.
 • hisschakt - Här transporteras det utvunna kolet upp till ytan.
 • rum - En stor underjordisk håla skapad med hjälp av sprängämnen.
 • hisstorn - Med hjälp av detta hissas gruvvagnarna upp till ytan.

Struktur

 • gruvlave - Varje gruva har åtminstone två vertikala schakt som används för transport av material och personal samt för lufttillförsel.
 • transportband - Det transporterar det utvunna kolet till ytan.
 • sorterare - Den separerar kol från gråberg, samt sorterar det utvunna kolet efter storlek och kvalitet.
 • kolsilo - En cirkelformad byggnad som används för att lagra det utvunna kolet.
 • industriräls - Järnvägsspår som leder från kolgruvan till industrianläggningar.

Animation

 • gruvlave - Varje gruva har åtminstone två vertikala schakt som används för transport av material och personal samt för lufttillförsel.
 • transportband - Det transporterar det utvunna kolet till ytan.
 • sorterare - Den separerar kol från gråberg, samt sorterar det utvunna kolet efter storlek och kvalitet.
 • kolsilo - En cirkelformad byggnad som används för att lagra det utvunna kolet.
 • industriräls - Järnvägsspår som leder från kolgruvan till industrianläggningar.
 • gruvlave - Varje gruva har åtminstone två vertikala schakt som används för transport av material och personal samt för lufttillförsel.
 • vertikalt schakt - En vertikal tunnel som förbinder gruvan med ytan.
 • stigort - En nästan horisontell tunnel som är ansluten till det vertikala schaktet.
 • ort - En horisontell tunnel som tjänar till att undanröja hinder i gruvan, underlätta för transport och till andra gruvändamål.
 • arbetsyta - Den aktuella utvinningsplatsen.
 • kolåder - Spricka som fyllts av kol.
 • stigort - En vertikal passage som förbinder två horisontella schakt.
 • sump - Det utvunna kolet lagras här innan det transporteras upp till ytan.
 • gruvvagn - Den transporterar det utvunna kolet till ytan.
 • hisschakt - Här transporteras det utvunna kolet upp till ytan.
 • rum - En stor underjordisk håla skapad med hjälp av sprängämnen.
 • hisstorn - Med hjälp av detta hissas gruvvagnarna upp till ytan.

Berättarröst

Kolbrytning är en verksamhet som går tillbaka tusentals år. Även romarna sysslade med kolbrytning. Storskalig kolbrytning utvecklades under den industriella revolutionen på 1700-talet. Kol förblev den huvudsakliga källan till energi långt in på 1900-talet. Idag har betydelsen av kol som energikälla minskat i takt med att användningen av kolväten ökat.

Dagbrott och underjordsbrytning är två typer av kolbrytning. Valet av brytningsmetod beror på djupet och kvaliteten på kollagret samt på olika ekonomiska och miljömässiga faktorer. Idag står underjordsbrytningen för 60% av världens kolproduktion.

marknivå är gruvlaven den mest iögonfallande delen av underjordsgruvan.
Denna höga byggnad var tidigare oftast av trä, men gruvlavar byggs numera av stål eller betong med ett hissmaskineri högst upp. Detta maskineri används för att lyfta upp eller sänka ned gruvvagnen. Varje gruva har åtminstone två vertikala schakt som används för transport av material och personal samt för lufttillförsel.

Gruvlavar byggs över dessa schakt genom vilka personal, maskiner, el, kol och luft når respektive lämnar kolgruvan. Horisontella ingångar eller orter borras i marken på olika djup tills kollagret är nått. När kolet väl har utvunnits, borras en ny horisontell ort på ett djupare plan. Djupet på en kolgruva överstiger vanligtvis inte 1000 meter.

Den faktiska utvinningen sker på kolytan. I schaktets botten samlas det utvunna kolet vilket sedan transporteras till ytan i gruvvagnar. När kolet tömts skickas vagnen tillbaka till botten.

Det utvunna kolet transporteras med hjälp av transportband antingen till kolsilon där det lagras, eller till sorteraren, där det sorteras och för att sedan transporteras i godsvagnar till sin destination.

Relaterade objekt

Gruvdrift i början av den industriella revolutionen

I slutet av 1700-talet, fick gruvdriften ett uppsving på grund av stor efterfrågan på råvaror i den snabbt framväxande industrin.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker mineralkroppen bort och brytningen sker vid ytan.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid skiffergasutvinning.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Added to your cart.