Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Transportnät

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Geografi

Nyckelord

transport, internationellt nätverk, landtransport, vattentransport, luftfart, Vägtransport, järnväg, rörledning, rutter, nod, vägnät, transporterar varor, Transport, allmännyttiga företag, globalisering, Karta, Earth globe, Jord, länder, ekonomi, nät, samhälle, teknik, geografi

Relaterade objekt

Scener

Landvägar (Europa)

 • London
 • Paris
 • Rom
 • Berlin
 • München
 • Prag
 • Wien
 • Stockholm
 • Moskva

Europa har för närvarande det tätaste vägnätet i världen. Vägtransporter är det mest utbredda transportsättet på grund av att det är ett flexibelt sätt att förflytta personer och gods.
Fördelar: snabbhet, flexibla rutter, dörr-till-dörr, når områden där järnvägsnät saknas.
Nackdelar: förorenar miljön, energi- och arbetskraftsintensivt, begränsad vikt och storlek på transporterat gods, känsligt för störningar såsom olyckor och vägarbeten.
Knutpunkter: London, Paris, München och Moskva.

Järnvägar (Europa)

 • Paris
 • Rom
 • Milano
 • Hamburg
 • Frankfurt
 • München
 • Berlin
 • Leipzig
 • Zürich
 • London
 • Stockholm
 • Helsinki
 • Kiev
 • Moskva

Europa har ett välutvecklat och tätt järnvägsnät i förhållande till andra världsdelar. Järnvägarna är i allmänhet kärnan i ett lands transportnät även om andelen transporter via järnväg jämfört med andra transporter inte är den högsta i vissa länders transportnät.

Fördelar: klarar transport av stor och tung last och stora mängder passagerare, miljövänlig, pålitlig (reguljärtrafik), säker (slutna system).
Nackdelar: ingen dörr-till-dörr leverans (fasta rutter), oekonomisk över korta avstånd, inte tillgänglig överallt, höga konstruktions- och underhållskostnader.
Knutpunkter: Paris, Hamburg, Zürich och Rom

Höghastighetståg: färdas med en hastighet över 200 km/h. På Shinkansen, det japanska järnvägsnätet körs höghastighetståg sedan 1964. Byggandet av höghastighetsjärnvägar i Europa inleddes först på 1980-talet. Höghastighetståg kan konkurrera med flyget om destinationen är inom 1000 km från startpunkten. Vid flygresor måste resan till och från flygplatsen, incheckningen och bagageutlämningen (vilka tillsammans kan ta längre tid än själva flygresan) tas i beaktande.

Vattenvägar (global)

 • Ningbo
 • Shanghai
 • Singapore
 • Rotterdam, Antwerpen
 • Kanton
 • Tianjin
 • Port Hedland
 • Houston
 • New Orleans
 • Pusan
 • Nagoya
 • Port Kelang
 • Godahoppsudden
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Kap Horn
 • Suezkanalen
 • Gibraltar sund

Vattentransport är ett av de äldsta transportsätten och den utvecklades i forntiden samtidigt som kustsjöfarten. Numera domineras vattentransporten av lastfartyg som transporterar tung last över stora avstånd.
Fördelar: transport av väldigt tunga laster, gynnsamma kostnader, relativt låg energiförbrukning.
Nackdelar: långsam (endast gods med lång hållbarhet kan transporteras), väderberoende.
Knutpunkter (efter mängden last): Ningbo, Peking, Singapore, Rotterdam och Amsterdam.

Luftvägar (global)

 • Atlanta
 • Los Angeles
 • Chicago
 • Dallas
 • Denver
 • New York
 • London
 • Paris
 • Frankfurt
 • Amszterdam
 • Istanbul
 • Dubai
 • Peking
 • Hong Kong
 • Kanton
 • Shanghai
 • Tokyo
 • Jakarta
 • Singapore
 • Kuala Lumpur

Lufttransport började utvecklas i samband med den första motordrivna flygningen som utfördes av bröderna Wright 1903. Men dess betydelse ökade först efter andra världskriget.
Även om andelen godstransporter som sker med flyg ökar stadigt, speciellt när det gäller dyra varor, är lufttransportens nyckelroll fortfarande persontransport.

Fördelar: snabb, bekväm och säker.

Nackdelar: dyra biljetter, förorenar miljön, höga investerings-, underhålls och driftkostnader.

Knutpunkter: Atlanta, Peking, London, Tokyo och Los Angeles.

Pipelines (global)

 • Ryssland
 • Saudiarabien
 • USA
 • Kina
 • Kanada
 • Iran
 • Irak
 • Förenta Arabemiraten
 • Mexiko
 • Kuwait

Ämnen i flytande form och i gasform transporteras i rörledningar, i så kallade pipelines. Gas- och oljeledningar är de viktigaste. Den första pipelinen byggdes i den amerikanska delstaten Pennsylvania under 1800-talets andra hälft, men rörledningstransporterna blev vanliga först på 1960-talet, i samband med den utbredda användningen av olja och gas.

Fördelar: låg underhållskostnad, transport av stora kvantiteter, den mest ekonomiska metoden för att transportera olja och gas.

Nackdelar: höga investeringskostnader, utbyggnad på havsbottnen är oekonomisk.

Största oljeproducerande länder: Ryssland, Saudiarabien och USA.

Största gasproducerande länder: USA, Ryssland och Kanada.

Animation

Berättarröst

Transportnäten är en viktig del av dagens samhälle då vi människor ständigt förflyttar oss. Majoriteten av de varor vi konsumerar kommer också från andra delar av välden. Transporter är en förutsättning för den fria rörligheten för människor och gods. I de olika transportsätten ingår landvägar, järnvägar, vattenvägar, luftvägar och pipelines.

De allra första vägarna byggdes i forntiden då jordbruket började utvecklas, och därmed också handeln. Den typen av vägtransport som vi känner idag, utvecklades då belagda vägar anlades i samband med att de motordrivna fordonens utvecklades. För närvarande har Europa det tätaste vägnätet i världen och på grund av flexibiliteten i vägtransporterna är det det mest utbredda transportsättet.

Europa har ett välutvecklat och tätt järnvägsnät i förhållande till andra världsdelar. Världens första offentliga järnväg öppnades 1825 mellan Stockton och Darlington i norra England. Järnvägarna är i allmänhet kärnan i ett lands transportnät även om andelen transporter via järnväg jämfört med andra transporter inte är den högsta i vissa länders transportnät.
Genom att bygga höghastighetsjärnvägar och genom att kombinera dem med andra transporformer kan järnvägen bli mycket konkurrenskraftig. De mest trafikerade knutpunkter i Europa är Paris, Hamburg och Zürich.

Vattentransporten är ett av de äldsta transportsätten och den utvecklades i forntiden samtidigt som kustsjöfarten. Byggandet av Suezkanalen i mitten av 1800-talet och Panamakanalen i början av 1900-talet, var avgörande faktorer i utvecklingen av sjöfarten. Numera domineras vattentransporten av lastfartyg som transporterar tung last över stora avstånd. De viktigaste hamnarna i världen finns i Sydostasien och Beneluxländerna.

Lufttransporten började utvecklas i samband med den första motordrivna flygningen som utfördes av bröderna Wright 1903. Men dess betydelse ökade först efter andra världskriget. Även om andelen godstransporter med flyg ökar ständigt, speciellt när det gäller dyra varor, är lufttransportens nyckelroll fortfarande persontransport. De högst trafikerade flygplatserna i världen finns i Atlanta, Peking och London.

Ämnen i flytande form och i gasform transporteras i rörledningar, i så kallade pipeline. Gas- och oljeledningar är de viktigaste. Den första pipelinen byggdes i den amerikanska delstaten Pennsylvania under 1800-talets andra hälft, men rörledningstransporterna blev vanliga först på 1960-talet, i samband med den utbredda användningen av olja och gas. De största oljeproducerande länderna är Ryssland, Saudiarabien och USA.

De största gasproducerande länderna är USA, Ryssland och Kanada. Pipelines leder från utvinningsplatsen till konsumenterna eller till andra transportnät, såsom hamnar.

Relaterade objekt

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Airbus A380 (2005)

Detta breda, dubbeldäckade passagerarplan kan ta över 500 passagerare.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Buss

Bussar spelar en viktig roll i kollektivtrafiken.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Flygplanet som tillverkades av det brittiska företaget de Havilland var världens första massproducerade passagerarflygplan.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Luftfartens historia

Animationen ger en sammanfattning av luftfartens historia från medeltiden fram till idag.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent-Motorwagen betraktas allmänt som det första fordonet som drevs av en förbränningsmotor.

Postdiligens (Storbritannien, 1800-talet)

Före uppkomsten av motordrivna fordon, levererades brev och paket av hästdragna vagnar, så kallade postdiligenser.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid skiffergasutvinning.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

TGV POS höghastighetståg

Tåget som har en färdhastighet på 320 km/h går mellan Paris och södra Tyskland.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Godstransportens utveckling

Denna animation visar utvecklingen av godstransporter från hästdragna vagnar till moderna lastbilar.

Added to your cart.