Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Solen

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Geografi

Nyckelord

Sol, Solens uppbyggnad, Solsystem, Vintergatan, väte, Helium, förening, solar flare, solfläck, photosphere, kromosfär, korona, solvind, granulation, sol prominens, rymdsond, astronomi, kärnfysik, partikelfysik, geografi, fysik

Relaterade objekt

Scener

Vintergatan

Solen är solsystemets centrala stjärna och den ligger 25-28 000 ljusår från Vintergatans centrum. Solen är nu halvvägs igenom sin livslängd, som totalt varar i ungefär 12 miljarder år. När solen förbrukat sitt förråd av väte, kommer den att förvandlas till en röd jätte.
Jorden befinner sig cirka 150 miljoner km från solen (1 astronomisk enhet). Det tar 8,3 minuter för solljuset att färdas det avståndet.

Solens diameter är 109 gånger större än jordens. Tre fjärdedelar av solens massa består av väte, som omvandlas till helium genom kärnfusion i dess inre, varigenom energi frigörs. Trycket i solens inre är så högt som 150 miljoner ton/cm². Eftersom all solens materia befinner sig i plasmaform, roterar solen snabbare vid ekvatorn (ca 25 dygn) än vid högre breddgrader (ca 32 dygn vid polerna). Detta orsakar starka magnetiska störningar som i sin tur leder till uppkomsten av solfläckar och solstormar. Solens atmosfär är skiktad (den består av fotosfären, kromosfären och koronan), och övergår gradvis i det interplanetära plasmat.
Det tar drygt 225-250 miljoner år för solen att slutföra ett varv runt galaxen, med en hastighet på 220 km/h.

Definition av termer

Stjärna: en stor, het, självlysande himlakropp som hålls samman av gravitationen. Den utstrålar den enorma mängd energi som frigörs när atomkärnorna fusionerar i dess kärna. Dess yttemperatur är flera tusen grader Celsius och dess atmosfär består mestadels av väte. Stjärnans materia har en inre sfärisk struktur.

Astronomisk enhet: ett längdmått som används inom astronomin. Den är lika med medelvärdet för avståndet mellan jorden och solen, eller längden på halva storaxeln av jordens bana runt solen (ca 150 miljoner km).

Flare (soleruption): en kortvarig och plötslig ljusökning av solens kromosfär och fotosfär, vanligtvis runt solfläckar. Detta fenomen sker 9-10 gånger om dagen och varar vanligtvis i 10-45 minuter.

Protuberans: En båge av uppvärmd gas som kastas ut från solens yta och vars diameter kan bli lika stor som själva solens. Den består av elektriskt laddade partiklar som rör sig längs magnetfältlinjerna.

Solvind: ett flöde av laddade partiklar som ständigt skickas ut från solens korona, bestående nästan uteslutande av elektroner och protoner.

Solfläck: en fläck på solytan, där magnetfältet är mycket starkare än i de omgivande områdena. Solfläckar kan vara så stora som 200 000 km i diameter och de kan vara från några timmar till flera månader.

Polarsken: ett tillfälligt ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i polarområdena. Fenomenet orsakas av laddade partiklar som kommer in i atmosfären och det uppstår när syreatomer och kvävemolekyler exciteras. Dess förekomst beror på aktiviteter (solfläcksaktiviteter) som sker på solytan.

Solen

 • kromosfär
 • granulation
 • solfläck
 • protuberans
 • flare
 • korona

Tvärsnitt

 • kromosfär
 • konvektionszon
 • 2 miljoner K
 • strålningszon
 • kärna 14,5 miljoner K
 • fotosfär 6 000 K
 • korona

Fakta:

Diameter: 1 392 000 km (109 gånger jordens diameter)

Massa: 1,989 · 10³⁰ kg (333 gånger jordens massa)

Medeldensitet: 1,4 g/cm³

Yttemperatur: 5 780 K

Rotationsperiod: 25,4 dygn

Gravitation: 0,376 g

Luminositet: 3,85 · 10²⁶ W (6300 W/cm²)

Fusionsprocess

Animation

 • kromosfär
 • konvektionszon
 • strålningszon
 • kärna 14,5 miljoner K
 • fotosfär 6 000 K

Solsystemet

Bilder

 • Solfläck
 • Solfläck
 • Flare
 • Flare
 • Protuberans
 • Protuberans
 • Korona
 • Korona

Berättarröst

Solen ansågs vara ett övernaturligt fenomen och den dyrkades som en gud i ett antal forntida civilisationer. I Egypten dyrkades solen som Amon, i Mesopotamien som Samas, och i Grekland som Apollon.
Den grekiske filosofen, Anaxagoras kom med den första vetenskapliga förklaringen på 400-talet f.v.t. när han hävdade att solen var en glödande järnklump. Denna ovanliga idé ansågs vara hädisk, och han fängslades för sina åsikter.

Efter att Galileo Galilei byggt sitt teleskop, studerade han solen och upptäckte solfläckar. Senare använde Isaac Newton ett prisma för att dela upp solens vita ljus i dess olika delar. Denna metod användes senare även av William Herschel när han upptäckte infraröd strålning runt år 1800.

I sina experiment på 1800-talet, var Joseph von Fraunhofer den första att observera absorptionslinjer i solens spektrum, utifrån vilket den kemiska sammansättningen av atmosfären kunde bestämmas.
År 1939 utvecklade Hans Bethe teorin om kärnfusion vilken förklarar hur energi inuti solen genereras.
De första rymdsonderna som skickades ut för att observera solen år 1959 respektive 1968, var NASA:s Pioneer-sonder. De kretsade kring solen på samma avstånd som jorden och undersökte grundligt solvinden och solens magnetfält.
Den amerikansk-västtyska rymdsonden Helios, som lanserades 1974, har bedrivit forskning inifrån Merkurius omloppsbana. Solens röntgenstrålning undersöktes av ett rymdteleskop från rymdstationen Skylab.
Efter att ha lämnat planeternas banplan, undersökte rymdsonden Ulysses solen och gav en hel del ny information om solens polarområden. SOHO är en av de viktigaste solsonderna, alltid placerad mellan solen och jorden. Den har tagit bilder av solen sedan år 1995, både inom det synliga och det ultravioletta våglängdsområdet.
Nyligen har flera nya sonder undersökt vår stjärna, denna forskning är mycket viktig, eftersom solens aktivitet har en djupgående inverkan på vårt väder.

Att använda energin i solljuset blir allt vanligare. Den används för att producera el med solpaneler och solkraftverk och för att producera värme genom solfångare.

Solen är en genomsnittlig stjärna, en gul dvärg. Den är 4,6 miljarder år gammal och är nu ungefär halvvägs igenom sin livslängd på cirka 12 miljarder år. Omkring tre fjärdedelar av solens massa består av väte, som omvandlas till helium genom kärnfusion i solens inre, varigenom energi (högenergetiska fotoner) frigörs.
När dess bränsle är förbrukat, kommer solen att krympa och dess kärna kommer att hettas upp tillräckligt för att kunna omvandla helium till kol. Denna process kommer att resultera i en ännu högre energiproduktion, och stjärnan kommer att expandera till hundra gånger sin nuvarande storlek (jorden kommer då troligen att sväljas).
Dock kommer stjärnans yta att vara svalare och solen kommer att förvandlas till en röd jätte. Detta tillstånd varar inte länge. När fusionen upphör kommer stjärnans inre tryck att minska och den kommer att kollapsa på grund av sin egen gravitation. Den kommer då att ha samma storlek som jorden och denna extremt täta vita dvärg kommer att svalna efter miljarder år.

Eftersom all solens materia befinner sig i plasmaform, roterar solen olika fort vid olika breddgrader. Detta gör att solen fullbordar ett varv vid ekvatorn på 25 dagar, medan det tar 32 dagar vid polarområdena. Solens atmosfär är skiktad (den består av fotosfären, kromosfären och koronan), och den övergår gradvis i det interplanetära plasmat. Koronan blir synlig under solförmörkelser.

99,87 % av solsystemets totala massa är koncentrerad till solen. Eftersom solen har en enorm massa, har den också en mycket stark gravitation. Denna gravitation håller ihop solsystemet och styr alla dess planeters och mindre himlakroppars rörelser.
Solen avger en stor mängd energi, huvudsakligen i form av ultraviolett, synlig och infraröd strålning. Även andra typer av strålning, såsom gammastrålar, röntgenstrålar och radiovågor kan hittas i mindre mängder.

Elementarpartiklar (främst protoner och elektroner) skickas också ut från solen. Dessa utgör solvinden.
Solens kärna har en beräknad temperatur på 14-15 miljoner grader Kelvin, ett tryck på 3x10¹¹ atmosfärer och en densitet på 155 g/cm³.

Kärnan sträcker sig från centrum till ungefär en fjärdedel av solens radie och fungerar som en kärnreaktor. Energi frigörs i form av högenergetiska fotoner, gammastrålning och röntgenstrålning under fusion, där lätta ämnen smälter samman till tyngre ämnen.
Fusionsprocessen innefattar fusion av atomkärnorna deuterium och tritium, båda är isotoper av väte. Deuteriumkärnor består av en proton och en neutron, medan tritiumkärnor består av en proton och två neutroner. Genom denna fusionsprocess bildas en heliumkärna, som består av två protoner och två neutroner. Under processen frigörs en neutron, samt energi i form av fria fotoner. Dock måste den elektriska repulsionen mellan protonerna övervinnas under kollisionen. Detta är endast möjligt om väteatomerna rör sig i mycket hög hastighet, det vill säga om temperaturen är extremt hög.

Solen kan upprätthålla den nuvarande strålningsnivån i ytterligare sex eller sju miljarder år. Kärnan omges av en strålningszon, som sträcker sig ut till ungefär 70 % av solens radie. Fotoner kolliderar ofta, varefter de absorberas och släpps ut i denna zon. Det tar ofta upp till tiotusen år för fotoner att nå ytan.
Storskalig konvektion sker i solens yttre zon, vilken tar upp ca 25-30 % av solens radie. Detta skikt kallas för konvektionszonen. Värme överförs till fotosfären genom flödet av zonens materia och släpps sedan ut i yttre rymden.

Solens atmosfär består huvudsakligen av lättare grundämnen: 71 % väte, 27 % helium och 2 % tyngre grundämnen. Kärnan innehåller endast 35 % väte.

Relaterade objekt

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Stjärntyper

Denna animation visar utvecklingsfaserna för genomsnittliga och massiva stjärnor.

Vårt astronomiska grannskap

En presentation av närliggande planeter, stjärnor och galaxer.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens skenbara vandring är resultatet av jordens rotation runt sin egen axel.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder stjärnor, varav en är solen.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Intressanta fakta - Astronomi

I denna animation presenteras några intressanta fakta kring astronomi.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Hur fungerar en plasma-tv?

Denna animation visar hur en plasma-tv fungerar.

Jupiter

Jupiter är den största planeten i solsystemet. Den väger två och en halv gånger mer än alla de andra planeterna tillsammans.

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Mars

Forskare söker efter spår av vatten och liv på Mars.

Merkurius

Merkurius är den innersta och minsta planeten i solsystemet.

Neptunus

Neptunus är den yttersta planeten i solsystemet och den minsta av gasjättarna.

Pluto - Charon systemet

Plutos största måne kallas Charon.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Saturnus

Saturnus är den näst största planeten i solsystemet. Den är lätt att känna igen på sina ringar.

Uranus

Uranus är den sjunde planeten från solen och den är en gasjätte.

Venus

Venus är den andra planeten från solen och det ljusaste objektet på natthimlen (efter månen).

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Ljusets reflektion och brytning

En ljusstråle reflekteras eller bryts vid gränslinjen mellan två medier med olika brytningsindex.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Added to your cart.