Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Biologi

Nyckelord

cellen, kärna, bakterie, flagell, cilium, cellvägg, plasmid, kärnmembran, cellskelett, endoplasmatiskt retikel, polysackarid, peptid, DNA, kromosom

Relaterade objekt

Scener

Storlek

 • prokaryot cell
 • storlek: 0,1–10,0 µm
 • eukaryot cell
 • storlek: 10–100 µm

Varje levande organism på jorden är uppbyggd av en eller flera celler. Beroende på cellstrukturen kan organismer grupperas som prokaryoter eller eukaryoter.

Prokaryoter är encelliga organismer som saknar cellkärna medan eukaryoter har en kärna innesluten i ett kärnmembran.

Prokaryoter och eukaryoter skiljer sig åt i flera avseenden, till exempel i storlek och struktur: prokaryota celler är omkring 10 gånger mindre och har en mycket enklare struktur än eukaryota celler.

Prokaryot cell

 • prokaryot cell
 • cellvägg - Baserat på typen av cellvägg, är bakterier antingen gramnegativa eller grampositiva. Kategoriseringen baseras på att gramfärgning ger olika resultat på olika typer av bakterier beroende på hur deras cellvägg är uppbyggd. I ett gramfärgningstest tar grampositiva bakterier åt sig färgen, gramnegativa gör det inte.
 • cellmembran - Ett dubbelt lipidskikt.
 • cytoplasma
 • DNA (deoxiribonukleinsyra) - Bakteriers DNA är ringformad och omges inte av något kärnmembran, därför är bakterier prokaryota. I eukaryota organismers celler är DNA linjärt och kärnan omges av ett membran. Människan består av eukaryota celler.
 • plasmid - En liten DNA-molekyl inom cellen som är fysiskt separerad från det kromosomala DNA och kan replikera självständigt. Det är vanligast i bakterier som ringformade DNA-molekyler.
 • cilier - En tunn, tubformad proteinstruktur. Vissa celler har ett par hundra cilier. Deras främsta funktion är att verka som "klister" mot fasta ytor eller andra celler. Vissa typer av cilier har som uppgift att transportera partiklar och slem.
 • flagell - Ett proteinutskott från cellytan som ger bakterien dess rörlighet.
 • pili - Ett utskott på vissa gramnegativa bakterier. De tjänar som kontaktorgan till andra bakterier och används för att överföra genetiskt material mellan bakterier med hjälp av plasmider.

Det genetiska materialet i prokaryota celler består av en enda ringformad kromosom vilken inte skiljs åt från andra delar av cellen av något kärnmembran.

Dessa enkla celler har inte heller några membran-omslutna organeller eller något cellskelett. Cytoplasman omges av ett cellmembran vilket i sin tur täcks av ett polysackarid- och peptidcellvägg som skyddar cellerna från omgivningen.

Prokaryota celler kan ha ett eller flera utskott på ytan, dessa kan vara cilier, pili eller flageller.

Euakterier och arkéer är de två huvudgrupperna av prokaryoter.

Eukaryot cell

 • eukaryot cell
 • cellkärna - Den består av kromatin, en kombination av DNA och proteiner. Djur, växter och svampar är eukaryoter, det vill säga de har en cellkärna. Prokaryoterna (bakterier) däremot saknar cellkärnor helt och förvarar sitt DNA i cytoplasman istället.
 • mitokondrie - Cellens energikälla, som tillverkar adenosintrifosfat (ATP) genom att bryta ned organiska molekyler. ATP är den molekyl som används till cellernas energiöverföring.
 • cellmembran - Ett fettmembran som omsluter cellen.
 • cytoplasma
 • endoplasmatiska retiklet - Ett komplext, sammanhängande nätverk av membranblåsor. Det endoplasmatiska retiklet är nödvändigt för proteinsyntes, proteinbearbetning, fettsyrasyntes och för nedbrytningen av vissa ämnen.
 • Golgiapparaten - Den spelar en viktig roll i bildandet av proteiner.
 • vesikel - De olika ämnena i cellen transporteras med hjälp av membranblåsor (vesiklar). Lysosomer är en typ av vesikel som bryter ned oönskade ämnen.
 • cellskelett - Det håller cellens organeller och vesikler på plats och är även viktig för cellens rörelse. Det ger även djurceller som saknar cellväggar struktur och form.

Eukaryota celler har äkta kärnor, det vill säga att det genetiska materialet omsluts av ett kärnmembran. Cellkärnan innehåller flera linjära kromosomer.

Dessa celler innehåller också membranomslutna cellorganeller. De viktigaste av dessa är mitokondrier och kloroplaster, de senare endast i plantceller.

Det endoplasmatiska nätverket, sammankopplat med cellkärnan, spelar en viktig roll i cell, det är här proteinsyntesen sker.

Cytoplasman i alla eukaryota celler omges av ett cellmembran men bara växt- och svampceller har cellväggar.

Eukaryoter grupperas vanligtvis in i fyra ”riken”: protister, svampar, växter och djur.

Relaterade objekt

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de dödligaste infektionssjukdomarna i mänsklighetens historia.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Added to your cart.