Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Meios

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Biologi

Nyckelord

Meios, celldelning, diploid, kromosom, No. mittpunkt, haploida, diploid cell, haploid spermie, haploid ägg, befruktning, könscell, spermie, ägg, zygot, DNA, cytologi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Djurens allmäna livscykel

 • faderns diploida cell
 • haploid könscell
 • moderns diploida cell - Dessa celler innehåller två kopior av varje kromosom, en från modern och en från fadern. Kroppens somatiska celler är diploida, medan könsceller är haploida.
 • haploid äggcell - Könsceller är haploida och innehåller en uppsättning kromosomer som överförs till avkomman. Med andra ord bildar de den kromosomuppsättning som kommer från modern. Könsceller produceras från diploida celler genom meios eller reduktionsdelning.
 • befruktning - Sammansmältningen av två haploida könsceller bildar en diploid zygot.
 • diploid zygot - Avkommans somatiska celler bildas från en diploid zygot genom upprepade celldelningar.
 • avkomma - Dess kropp består av diploida celler som bildas från zygoten genom upprepade celldelningar. Vissa somatiska celler producerar haploida könsceller genom meios.
 • meios - Reduktionsdelning. Diploida celler innehållande 2n kromosomer delas in i celler med n kromosomer. Numret ’n’ är en karakteristisk egenskap hos arter. För människor är n = 23. Våra diploida somatiska celler innehåller 2n = 46 stycken (23 par) kromosomer, medan haploida könsceller innehåller n = 23.
 • meios

Meiosprocessen

 • centrosom - Den styr kromosomernas rörelser under celldelningen. Den består av två cylindriska proteinkomplex (korta mikrotubuli) som ligger vinkelräta mot varandra.
 • kromatin - Kromatin består av DNA och proteiner. Kromosomer bildas (kondenseras) från kromatin.
 • kärnspole - Den består av proteintrådar (mikrotubuli) som binder samman kromosomernas centrosom och centromer.

Animation

 • befruktning
 • avkomma
 • meios
 • centrosom
 • kärnspole

Berättarröst

Under människans och djurets livscykel, bildas haploida könsceller från diploida somatiska celler.

Den diploida modercellen innehåller två kopior av varje kromosom, en från modern och den andra från fadern.

Den haploida dottercellen som bildas innehåller endast en uppsättning kromosomer och har endast häften av de kromosomer som modercellen har.

Vid befruktning blandas det genetiska materialet från modern och fadern. Haploida könsceller sammansmälts för att bilda en diploid zygot. Avkommans somatiska celler bildas från zygoten genom upprepade celldelningar. Meios eller reduktionsdelning spelar en nyckelroll i sexuell fortplantning.

Meios sker i två huvudfaser. Båda dessa faser består av en profas, en metafas, en anafas och en telofas.

Under profas I, bildas kromosomer från kromatin som består av DNA och proteiner. Eftersom meios föregås av DNA duplicering, innehåller kromosomer två kromatider med identiska DNA-molekyler. Cellen är diploid. Kromosomuppsättningarna från modern och fadern visas i rött och blått i animeringen. Centrosomen dupliceras och färdas mot cellens motsatta poler.

Under metafas I bryts kärnmembranet ned, och kärnspolen bildas. Därefter radas kromosomerna upp längs cellens ekvatorialplan och överkorsning sker. Överkorsning innebär att bitar av genetiskt material slumpmässigt byts mellan kromosomparen. Detta påverkar i hög grad mångfalden hos de celler som skapas.

Under anafas I färdas kromosomer mot cellens motpoler. Under telofas I, delas cellen och kärnmembran bildas.

Vid slutet av meiosens första huvudfas har antalet kromosomer halverats och två haploida dotterceller bildats från den diploida modercellen.

Under meiosens andra huvudfas sker celldelningen.

Under profas II dupliceras centrosomerna som sedan färdas mot motsatta cellpoler.

Under metafas II bryts kärnmembranet ned och en kärnspole bildas. Därefter radas kromosomerna upp längs cellens ekvatorialplan.

Under anafas II omvandlas kromosomer till kromatider och bildar kromosomer med vars en kromatid som sedan färdas mot motsatta cellpoler.

Under telofas II delas cellen och kärnmembran bildas.

Med andra ord bildas fyra haploida celler av en diploid cell under meiosens två huvudfaser.

Relaterade objekt

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Könsceller

Zygoten är den första cellen som bildas när två könsceller förenas genom sexuell reproduktion.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Added to your cart.