Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Biologi

Nyckelord

Meios, celldelning, diploid, kromosom, No. mittpunkt, haploida, diploid cell, haploid spermie, haploid ägg, befruktning, halvering division, könscell, spermie, ägg, zygot, DNA, cytologi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Djurens allmäna livscykel

 • faderns diploida cell
 • haploid könscell
 • moderns diploida cell
 • haploid äggcell
 • befruktning
 • diploid zygot
 • avkomma
 • meios
 • meios

Meiosprocessen

 • centrosom
 • kromatin
 • kärnspole

Berättarröst

Under människans och djurets livscykel, bildas haploida könsceller från diploida somatiska celler.

Den diploida modercellen innehåller två kopior av varje kromosom, en från modern och den andra från fadern.

Den haploida dottercellen som bildas innehåller endast en uppsättning kromosomer och har endast häften av de kromosomer som modercellen har.

Vid befruktning blandas det genetiska materialet från modern och fadern. Haploida könsceller sammansmälts för att bilda en diploid zygot. Avkommans somatiska celler bildas från zygoten genom upprepade celldelningar. Meios eller reduktionsdelning spelar en nyckelroll i sexuell fortplantning.

Meios sker i två huvudfaser. Båda dessa faser består av en profas, en metafas, en anafas och en telofas.

Under profas I, bildas kromosomer från kromatin som består av DNA och proteiner. Eftersom meios föregås av DNA duplicering, innehåller kromosomer två kromatider med identiska DNA-molekyler. Cellen är diploid. Kromosomuppsättningarna från modern och fadern visas i rött och blått i animeringen. Centrosomen dupliceras och färdas mot cellens motsatta poler.

Under metafas I bryts kärnmembranet ned, och kärnspolen bildas. Därefter radas kromosomerna upp längs cellens ekvatorialplan och överkorsning sker. Överkorsning innebär att bitar av genetiskt material slumpmässigt byts mellan kromosomparen. Detta påverkar i hög grad mångfalden hos de celler som skapas.

Under anafas I färdas kromosomer mot cellens motpoler. Under telofas I, delas cellen och kärnmembran bildas.

Vid slutet av meiosens första huvudfas har antalet kromosomer halverats och två haploida dotterceller bildats från den diploida modercellen.

Under meiosens andra huvudfas sker celldelningen.

Under profas II dupliceras centrosomerna som sedan färdas mot motsatta cellpoler.

Under metafas II bryts kärnmembranet ned och en kärnspole bildas. Därefter radas kromosomerna upp längs cellens ekvatorialplan.

Under anafas II omvandlas kromosomer till kromatider och bildar kromosomer med vars en kromatid som sedan färdas mot motsatta cellpoler.

Under telofas II delas cellen och kärnmembran bildas.

Med andra ord bildas fyra haploida celler av en diploid cell under meiosens två huvudfaser.

Relaterade objekt

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Added to your cart.